မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍရှိ အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း လျှောက်လွှာဖောင် ၂၀၂၂