Chương trình trực tuyến Nâng cao năng lực lãnh đạo SEA- Giấy đề cử

Đơn này do người quản lý của ứng viên hoàn thiện. Người này đề cử vì tin rằng ứng viên là người phù hợp với chương trình Nâng cao Năng lực Lãnh đạo của Women In News SEA 2021.

Vui lòng đảm bảo rằng người bạn đề cử cũng hoàn thiện đơn của cô ấy theo đường link dưới đây:

HẠN NỘP:

Thời hạn nộp giấy đề cử và đơn xin ứng tuyển là ngày 1 tháng 11 năm 2021, 18:00 giờ địa phương. Giấy chưa hoàn thiện nhận được sau ngày 1 tháng 11 năm 2021 sẽ không được chấp thuận.

Có thắc mắc hoặc gặp vấn đề về việc truy cập/hoàn thiện giấy này, xin liên hệ:

Hoa Tạ, Điều phối viên quốc gia, Việt Nam
hoa.ta@womeninnews.org

Khin Thandar, Giám đốc khu vực, Đông Nam Á
khin.thandar@womeninnews.org