Chương trình trực tuyến Nâng cao năng lực lãnh đạo - Đơn đăng ký SEA

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:

Thời hạn nộp giấy đề cử và đơn đăng ký là vào ngày 1 tháng 11 năm 2021, 18:00 giờ địa phương.

Đơn chưa hoàn chỉnh nhận được sau ngày 1 tháng 11 năm 2021 sẽ bị bỏ qua.

Hãy đảm bảo rằng bạn có một người quản lý đề cử. Người nộp đơn được yêu cầu hoàn thành Mẫu Đề cử Nâng cao khả năng Lãnh đạo WIN. Đơn đăng ký của bạn sẽ bị bỏ qua, nếu giấy đề cử không được gửi cùng với đơn đăng ký của bạn.

Bạn có thể sao chép liên kết dưới đây và gửi cho người đề cử của bạn để hoàn thành Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo của WIN.

Có thắc mắc hoặc gặp vấn đề về việc truy cập/hoàn thiện giấy này, Vui lòng gửi email đến:

Hoa Tạ, Điều phối viên quốc gia, Việt Nam
hoa.ta@womeninnews.org

Khin Thandar, Giám đốc khu vực, Đông Nam Á
khin.thandar@womeninnews.org